ใบสมัครงาน / (Application Form)
ข้อมูลส่วนตัว / Personnel Information


ประวัติการศึกษา / Educational Background

ประวัติการฝึกงาน-ทำงาน / Work Experience (ระบุผู้ว่าจ้างปัจจุบันก่อน)

JobthaiJobbkkJobtopgunJobsDBFacebookอื่นๆFriends Get Friends
...ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากสำนักงานฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความจริงบริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิการเป็นพนักงานของข้าพเจ้าโดยชอบธรรม