ใบสมัครงาน / (Application Form)
    ข้อมูลส่วนตัว / Personnel Information


    ประวัติการศึกษา / Educational Background

    ประวัติการฝึกงาน-ทำงาน / Work Experience (ระบุผู้ว่าจ้างปัจจุบันก่อน)

    JobthaiJobbkkJobtopgunJobsDBFacebookอื่นๆFriends Get Friends
    ...ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากสำนักงานฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความจริงบริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิการเป็นพนักงานของข้าพเจ้าโดยชอบธรรม