Senior Web Programmer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนา ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมที่เป็นโปรเจคใหม่ของบริษัท
 • เขียนโปรแกรมทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับฐานข้อมูล (Database)
 • พัฒนาและทดสอบระบบ เพื่อให้ตรงกับการใช้งาน และทำการ Debug
 • ทำการอัพเกรดซอร์ฟแวร์เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ธุรกิจและนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบระบบและสร้างเอกสารสำหรับผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านนี้ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP HTML jQuery และ CSS ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบฐานข้อมูล (Database) ด้วย MySQL และ Mongo DB
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Laravel Framework และ AngularJS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อ API กับ Web Service
 • มีประสบการณ์การทำ Photoshop Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจกับทิศทางที่บริษัทจะเดินไป
 • สามารถอ่านใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th

Senior Web Programmer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนา ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมที่เป็นโปรเจคใหม่ของบริษัท
 • เขียนโปรแกรมทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับฐานข้อมูล (Database)
 • พัฒนาและทดสอบระบบ เพื่อให้ตรงกับการใช้งาน และทำการ Debug
 • ทำการอัพเกรดซอร์ฟแวร์เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ธุรกิจและนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อออกแบบระบบและสร้างเอกสารสำหรับผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านนี้ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP HTML jQuery และ CSS ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบฐานข้อมูล (Database) ด้วย MySQL และ Mongo DB
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย Laravel Framework และ AngularJS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อ API กับ Web Service
 • มีประสบการณ์การทำ Photoshop Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มั่นใจกับทิศทางที่บริษัทจะเดินไป
 • สามารถอ่านใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909
Email : hr-nipa@nipa.co.th