Pre-Sales Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เจาะตลาดกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่มีความสนใจในการใช้บริการ Cloud Service & Solution
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ เพื่อนำเสนอบริการ Cloud Service & Solution
 • ประเมินความต้องการใช้บริการ Cloud Service & Solution ของลูกค้าแต่ละราย
 • ติดตามและนำเสนอข้อมูล อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการ
 • ประสานงาน ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ให้สามารถใช้บริการ Cloud Service & Solution ต่างๆ ของบริษัทอย่างสะดวกสบาย
 • รับผิดชอบปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากการดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของทีมผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายด้าน IT Services & Solutions จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี Cloud Computing, Network เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย สามารถสื่อสาร การแนะนำ
 • มีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และอดทนต่อภาวะความกดดันจากการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • หากมีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th

Pre-Sales Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เจาะตลาดกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่มีความสนใจในการใช้บริการ Cloud Service & Solution
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทั้งลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ เพื่อนำเสนอบริการ Cloud Service & Solution
 • ประเมินความต้องการใช้บริการ Cloud Service & Solution ของลูกค้าแต่ละราย
 • ติดตามและนำเสนอข้อมูล อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและบริการ
 • ประสานงาน ตอบคำถาม และให้ความช่วยเหลือลูกค้า ให้สามารถใช้บริการ Cloud Service & Solution ต่างๆ ของบริษัทอย่างสะดวกสบาย
 • รับผิดชอบปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากการดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสของทีมผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานขายด้าน IT Services & Solutions จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี Cloud Computing, Network เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี รักการขาย สามารถสื่อสาร การแนะนำ
 • มีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และอดทนต่อภาวะความกดดันจากการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • หากมีใบขับขี่และรถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th