Digital Sales Supervisor / ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อโฆษณาออนไลน์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • วางเเผนเเละบริหารงานทีมขาย (Facebook/Google) ทีมละ 5 คน ให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมยอดขายในทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลภาพรวมของทีม
 • ติดตามการดำเนินงานในของทีมฝ่ายขาย เเละทำการให้คำปรึกษาเเก่ทีม
 • ช่วยแก้ปัญหาการดำเนินงาน ทำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ทำรายงานยอดขายในทีม เพื่อเสนอผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นๆ ในการดำเนินงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป จบด้านบริหาร การตลาด/IT หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการบริหารทีมให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีทักษะการเป็น Coaching Skill / มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความรับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารงาน บริหารทีมงานได้
 • มีความรู้และทักษะในเรื่องการตลาด และแนวโน้มทางการตลาด
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับมือความกดดันได้เป็นอย่างดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 • สามารถสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับทีมงานได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : recruitment@nipa.co.th

Direct apply here
Digital Sales Supervisor / ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อโฆษณาออนไลน์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • วางเเผนเเละบริหารงานทีมขาย (Facebook/Google) ทีมละ 5 คน ให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมยอดขายในทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลภาพรวมของทีม
 • ติดตามการดำเนินงานในของทีมฝ่ายขาย เเละทำการให้คำปรึกษาเเก่ทีม
 • ช่วยแก้ปัญหาการดำเนินงาน ทำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ทำรายงานยอดขายในทีม เพื่อเสนอผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นๆ ในการดำเนินงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป จบด้านบริหาร การตลาด/IT หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการบริหารทีมให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีทักษะการเป็น Coaching Skill / มีความเป็นผู้นำสูง
 • มีความรับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารงาน บริหารทีมงานได้
 • มีความรู้และทักษะในเรื่องการตลาด และแนวโน้มทางการตลาด
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับมือความกดดันได้เป็นอย่างดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 • สามารถสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับทีมงานได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909
Email : recruitment@nipa.co.th

Direct apply here