Digital Marketing Strategic Planner

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสื่อตามช่องทางต่างๆ กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อมองหาช่องทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงมองหาโอกาสในการขายและ / หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของแคมเปญอื่น ๆ
 • วางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินการของ Google AdWords Search, Google Display Network (GDN), YouTube และช่องทาง Social Media เช่น Facebook, Instagram และ Line พร้อมทั้งการจัดสรรงบประมาณ และการวิเคราะห์แคมเปญ
 • ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพในช่องสื่อแบบชำระเงิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาระดับ KPIs อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาด พนักงานขาย นักออกแบบ นักเขียน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับใช้กับการวางแผนให้มีความสอดคล้องกับตราสินค้าและโฆษณาได้ตรงตามความต้องการ
 • ประสานงานกับพนักงานขาย และผู้จัดทำบัญชี เพื่อจัดบริหารจัดการงบประมาณให้ตรงตามความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
 • วิเคราะห์เมทริกซ์ดิจิทัล และสามารถแก้ไขสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอของแบรนด์
 • วิเคราะห์คู่แข่งผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ เช่น Social Media, Search, YouTube, Line เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Analytics และ CRM นำไปสู่ความเข้าใจด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำไปสู่พัฒนาการแคมเปญทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดที่แตกต่างกัน รวมถึงแยกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อพัฒนาแคมเปญทางการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปีในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดบนสื่อ Social Media
 • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็น
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร เพื่อทำแผนการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากเคยทำงานกับ Digital Agency หรือ มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นและสามารถรับผิดชอบที่จะทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะการวิเคราะห์และจัดการแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : recruitment@nipa.co.th

Direct apply here
Digital Marketing Strategic Planner

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสื่อตามช่องทางต่างๆ กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อมองหาช่องทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงมองหาโอกาสในการขายและ / หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของแคมเปญอื่น ๆ
 • วางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินการของ Google AdWords Search, Google Display Network (GDN), YouTube และช่องทาง Social Media เช่น Facebook, Instagram และ Line พร้อมทั้งการจัดสรรงบประมาณ และการวิเคราะห์แคมเปญ
 • ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพในช่องสื่อแบบชำระเงิน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาระดับ KPIs อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาด พนักงานขาย นักออกแบบ นักเขียน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับใช้กับการวางแผนให้มีความสอดคล้องกับตราสินค้าและโฆษณาได้ตรงตามความต้องการ
 • ประสานงานกับพนักงานขาย และผู้จัดทำบัญชี เพื่อจัดบริหารจัดการงบประมาณให้ตรงตามความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
 • วิเคราะห์เมทริกซ์ดิจิทัล และสามารถแก้ไขสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอของแบรนด์
 • วิเคราะห์คู่แข่งผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ เช่น Social Media, Search, YouTube, Line เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Analytics และ CRM นำไปสู่ความเข้าใจด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำไปสู่พัฒนาการแคมเปญทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดที่แตกต่างกัน รวมถึงแยกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อพัฒนาแคมเปญทางการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปีในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดบนสื่อ Social Media
 • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็น
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร เพื่อทำแผนการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากเคยทำงานกับ Digital Agency หรือ มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดผ่านสื่อ Social Media มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นและสามารถรับผิดชอบที่จะทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีทักษะการวิเคราะห์และจัดการแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909
Email : recruitment@nipa.co.th

Direct apply here