Digital Marketing Project Planner (Influencer Marketing)

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางกลยุทธ์ และ หลักการ ดำเนินงาน เกี่ยวกับ การทำการตลาด โดยใช้ Influencer
 • วิเคราะห์ วางแผนด้านการตลาด ในการคิดแคมเปญโดยใช้ Influencer บนสื่อโฆษณาออนไลน์
 • จัดหา จัดจ้าง ประสานงาน และ ควบคุมการทำงาน ของ Influencer ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • วางแผนจัดทำระบบเพื่อรายงานผลการโฆษณา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำบริการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 • ควบคุมการทำงานของทีม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประสานงานกับทีมต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับ ด้านการตลาดและการโฆษณา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Influencer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นระเอียด รอบครอบ รู้จักวางแผน
 • มีทักษะในการคิดกลยุทธ์และจัดทำ Presentation อย่างเป็นระบบ น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ
 • รักในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือล้น ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในด้านการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดีและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th

Digital Marketing Project Planner (Influencer Marketing)

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางกลยุทธ์ และ หลักการ ดำเนินงาน เกี่ยวกับ การทำการตลาด โดยใช้ Influencer
 • วิเคราะห์ วางแผนด้านการตลาด ในการคิดแคมเปญโดยใช้ Influencer บนสื่อโฆษณาออนไลน์
 • จัดหา จัดจ้าง ประสานงาน และ ควบคุมการทำงาน ของ Influencer ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • วางแผนจัดทำระบบเพื่อรายงานผลการโฆษณา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำบริการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
 • ควบคุมการทำงานของทีม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประสานงานกับทีมต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับ ด้านการตลาดและการโฆษณา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Influencer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นระเอียด รอบครอบ รู้จักวางแผน
 • มีทักษะในการคิดกลยุทธ์และจัดทำ Presentation อย่างเป็นระบบ น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ
 • รักในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือล้น ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในด้านการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ด้านอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดีและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th