Digital Marketing Coach

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางเเผนเเละบริหารงานทีมขายโฆษณาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมยอดขายในทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลภาพรวมของทีม
  • ติดตามการดำเนินงานของในทีมฝ่ายขาย เเละทำการให้คำปรึกษาเเก่ทีม
  • ช่วยแก้ปัญหาการดำเนินงาน ทำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ทำรายงานยอดขายในทีม เพื่อเสนอผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นๆ ในการดำเนินงาน

** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยหลากหลาย **

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป จบด้านบริหาร การตลาด/IT หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และความสามารถอื่นๆ ในการบริหารทีมให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีทักษะการเป็น Coaching Skill / มีภาวะการเป็นผู้นำสูง
 • ความรับผิดชอบ,ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารงาน บริหารทีมงานได้
 • มีความรู้และทักษะในเรื่องการลูกค้า/การตลาด/และแนวโน้มทางการตลาด
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับมือความกดดันได้เป็นอย่างดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 • สามารถพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดและสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมได้
 • สามารถสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับทีมงานได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th

Digital Marketing Sales (Facebook/Google)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางเเผนเเละบริหารงานทีมขายโฆษณาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
  • ควบคุมยอดขายในทีมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลภาพรวมของทีม
  • ติดตามการดำเนินงานของในทีมฝ่ายขาย เเละทำการให้คำปรึกษาเเก่ทีม
  • ช่วยแก้ปัญหาการดำเนินงาน ทำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ทำรายงานยอดขายในทีม เพื่อเสนอผู้ใต้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นๆ ในการดำเนินงาน

** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยหลากหลาย **

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง ปริญญาตรีขึ้นไป จบด้านบริหาร การตลาด/IT หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์และความสามารถอื่นๆ ในการบริหารทีมให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีทักษะการเป็น Coaching Skill / มีภาวะการเป็นผู้นำสูง
 • ความรับผิดชอบ,ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารงาน บริหารทีมงานได้
 • มีความรู้และทักษะในเรื่องการลูกค้า/การตลาด/และแนวโน้มทางการตลาด
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับมือความกดดันได้เป็นอย่างดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • สามารถแก้ไขปัญหา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
 • สามารถพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดและสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมได้
 • สามารถสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับทีมงานได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสิณีรัตน์ เศรษฐ์โสภณกุล (ลูลู่)
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th