ใบสมัครงาน / (Application Form)

ตำแหน่งที่สมัคร / Position วันที่เริ่มงานได้ / Date available for employment เงินเดือนที่ต้องการ / Expected Salary

ข้อมูลส่วนตัว / Personnel Information

คำนำหน้าชื่อ / Title ชื่อ / Name นามสกุล / Surname
ที่อยู่ / Address
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code เบอร์โทรศัพท์ / Telephone Number อีเมล / E-mail
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน/ Emergency Contact เบอร์โทรศัพท์/ Telephone Number ความสัมพันธ์/ Relationship
กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง ในสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นการนำเสนอให้บริษัทฯ สนใจในใบสมัครของคุณ / Tell me about yourself

ประวัติการศึกษา / Educational Background

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา อำเภอ/จังหวัด ปี/พ.ศ.เริ่มต้น ปี/พ.ศ.สิ้นสุด คุณวุฒิ/สาขา คณะ เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ประวัติการฝึกงาน-ทำงาน / Work Experience (ระบุผู้ว่าจ้างปัจจุบันก่อน)

เริ่มต้น ชื่อบริษัท ตำแหน่ง ลักษณะงานโดยย่อ เงินเดือนล่าสุด (บาท) ว.ด.ป.ที่ลาออก สาเหตุที่ออก
ชื่อบุคคลอ้างอิง เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่งงาน
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานมาจากJobthaiJobbkkJobtopgunFacebook รูปประกอบการสมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา
...ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากสำนักงานฯ ตรวจสอบพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความจริงบริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิการเป็นพนักงานของข้าพเจ้าโดยชอบธรรม
ลงชื่อผู้สมัคร