ใบสมัครงาน / (Application Form)
ข้อมูลส่วนตัว / Personnel Information
ประวัติการศึกษา / Educational Background

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา อำเภอ/จังหวัด ปี/พ.ศ.เริ่มต้น ปี/พ.ศ.สิ้นสุด คุณวุฒิ/สาขา เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย/(ปวช.)
อนุปริญญา/(ปวส.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ประวัติการฝึกงาน-ทำงาน / Work Experience (ระบุผู้ว่าจ้างปัจจุบันก่อน)

เริ่มต้น ชื่อบริษัท ตำแหน่ง ลักษณะงานโดยย่อ เงินเดือน ล่าสุด(บาท) ว/ด/ป ที่ลาออก สาเหตุออก
JobthaiJobbkkJobTopgunfacebookลงชื่อผู้สมัคร