Accounting Supervisor

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรับ – จ่าย, การจ่าย (AP)
 • ตรวจสอบเเละอนุมัติความถูกต้องของเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงินทุกประเภท
 • ดูแลการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
 • ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่าย, การจ่าย, เอกสารวางบิล,จัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • จบปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้โปรเเกรม Express
 • มีความรู้ในสายงานบัญชีเเละการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความคิดเป็นผู้นำ สามารถเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีไหวพริบ
 • มีความอดทนสูงเเละสามารถทนต่อสภาวะความกดดันได้ สามารถเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานเกณฑ์ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน / มีความรับผิดชอบ / เเละขยันทำงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : hr-nipa@nipa.co.th

Accounting Supervisor

เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีรับ – จ่าย, การจ่าย (AP)
 • ตรวจสอบเเละอนุมัติความถูกต้องของเอกสารการรับเงิน-จ่ายเงินทุกประเภท
 • ดูแลการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT), ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
 • ปรับปรุงและบันทึกข้อมูลทางบัญชี
 • ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่าย, การจ่าย, เอกสารวางบิล,จัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • จบปริญญาตรี – โท สาขาบัญชี / การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การใช้โปรเเกรม Express
 • มีความรู้ในสายงานบัญชีเเละการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความคิดเป็นผู้นำ สามารถเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีไหวพริบ
 • มีความอดทนสูงเเละสามารถทนต่อสภาวะความกดดันได้ สามารถเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานเกณฑ์ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน / มีความรับผิดชอบ / เเละขยันทำงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909
Email : hr-nipa@nipa.co.th