ผู้จัดการโครงการ (Agile Methodology)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบในการวางแผน จัดการและกระตุ้นงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ
 • ดึงความสามารถของสมาชิกในทีมออกมาใช้ให้ดีที่สุด อีกทั้งสามารถจัดการปัญหาภายใน และภายนอกทีมได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปี เกี่ยวกับ Consulting Environment
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร Agile และให้คำปรึกษาเป็นข้อได้เปรียบ
 • มีประสบการณ์ด้าน Agile Methodology เช่น Scrum, Kanban, Lean
 • มีตรรกะและการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
 • มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการโค้ช
 • สามารถสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถจัดลำดับขั้นของงาน และกระจายงานทั้งหมดให้กับสมาชิกในทีมได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909 Email : recruitment@nipa.co.th

Direct apply here
ผู้จัดการโครงการ (Agile Methodology)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบในการวางแผน จัดการและกระตุ้นงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ
 • ดึงความสามารถของสมาชิกในทีมออกมาใช้ให้ดีที่สุด อีกทั้งสามารถจัดการปัญหาภายใน และภายนอกทีมได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปี เกี่ยวกับ Consulting Environment
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร Agile และให้คำปรึกษาเป็นข้อได้เปรียบ
 • มีประสบการณ์ด้าน Agile Methodology เช่น Scrum, Kanban, Lean
 • มีตรรกะและการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
 • มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการโค้ช
 • สามารถสื่อสาร และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถจัดลำดับขั้นของงาน และกระจายงานทั้งหมดให้กับสมาชิกในทีมได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 02-6397878 ต่อ 106 มือถือ : 091-770-8108, 087-671-0909
Email : recruitment@nipa.co.th

Direct apply here